78. Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. - Мюнхен: Логос, 1968. - 140 с.

79. Іванис В. Стежками життя: Спогади: У 2 кн. - Торонто: Peremoha, 1958. - Кн.1. - 228 с.; Новий Ульм, 1959. - Кн.2. - 374 с.

80. Из истории гражданской войны на Украине в 1918 г. // Красный Архив. - 1939. - № 4.

81. Из истории французской интервенции в Одессе // Красный Архив. - 1931. - Т.2.

82. История дипломатии: В 4 т. - М.; Л.: Госполитиздат, 1945. - Т.3. 1919-1939 гг. - 883 с.

83. Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців: Метод. рекомендації. - К.: Навчально-метод. кабінет з вищої освіти Мін-ва вищої і середньої спец. освіти УРСР, 1991. - 316 с.

84. Історія України: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вузів: У 2 кн. - К.: Либідь, 1991-1992. - Кн.2. XX століття. - 464 с.

85. Історія України. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.

86. Історія України: Навч. посібник. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1997. - 423 с.

87. Історія України: нове бачення: У 2 т. - К.: Україна, 1995-1996. - Т.2. - 494 с.

88. Історія української культури. - К.: Либідь, 1994. - 656 с.

89. История Украинской ССР: В 10 т. - К.: Наукова думка, 1984. - Т.6. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917-1920). - 655 с.

90. Капустянський М. Похід українських Армій на Київ-Одесу в 1919 році: Короткий воєнно-історичний огляд: У 2 кн. - 2-е вид. - Мюнхен: Хвильовий, 1946. - Кн.1. - 110 с.; Кн.2. - 200 с.

91. Кардашов В.И. Ворошилов. - М.: Молодая Гвардия, 1976. - 366 с.

92. Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні. 1918-1920. - Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1964. - 256 с.

93. Карпинець І. Перший курінь 8 бригади УГА // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.2.

94. Кедровський В. Перше засідання другого Всеукраїнського Військового Генерального Комітету // За державність. - Зб. 1.

95. Кетрос Д. Так творилося українське військо (1917-1919). - Лондон, 1958. - 64 с.

96. Киевлянин. - 1917. - 30 авг.

97. Киевская мысль. - 1917-1918.

98. Кин Д. Повстанческое движение против деникинщины на Украине // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

99. Ключенко О. Генеральна Булава УГА // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.4.

100. Козак І. Дещо про Державну жандармерію ЗУНР // Український скиталець. - 1923. - Ч.16 (38), 17-18 (39-40).

101. Козак І. Польова Жандармерія УГА // Українська Галицька Армія... - Т.2. - С.291-296.

102. Козельський Б.В. Шлях зрадництва и авантур (Петлюрівське повстанство). - Харків: Держвидав України, 1927. - 147 с.

103. Кокін С.А., Мовчан О.М. Ліквідація більшовиками правоесерівської і меншовицької опозиції в Україні в 1920-1924 рр. - К.: Наукова думка, 1993. - 59 с.

104. Колос Г.А. Заметки о подполье и вооруженной борьбе 1918-1919 гг. - Днепропетровск: Звезда, 1927. - 47 с.

105. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття. - Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України, 1995. - 285 с.

106. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 269 с.

107. Конституція України. - К.: Україна, 1996. - 54 с.

108. Конхейм А. Основы криптографии. - М.: Радио и связь, 1987. - 412 с.

109. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10.

110. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Україна, 1992. - 204 с.

111. Короткий довідник з історії України. - К.: Вища школа, 1994. - 255 с.

112. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. - Ювілейне вид. 1917-1967. - Чікаго, 1969. - 663 с.

113. Косик В. Політика Франції щодо України (1917-1918 рр.) // Український історик. - 1979. - № 1-4.

114. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. - К.: Україна, 1993. - 380 с.

115. Кох Г. Договір з Денікіним (від 1 до 17 листопада 1919 р.). - Львів: Червона Калина, 1930. - 55 с.

116. Кравс А. За українську справу. Спомини III корпусу УГА після переходу за Збруч. - Львів: Червона Калина, 1937. - 99 с.

117. Краткие сведения о способах ведения шпионажа в России германскими и австрийскими агентами. - Могилев, 1916.

118. Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов). - М.: Госиздат, 1936. - 205 с.

119. Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918-1919. - Нью-Йорк: Око, 1966. - 179 с.

120. Крип'якевич І., Гнатевич Б. Історія Українського війська. - 2-е вид., доп. - Вінніпег, 1953. - 832 с.

121. Крип'якевич І., Гнатевич Б. Історія Українського Війська. - Львів: Вид-во Ів.Тиктора, 1936. - 568 с.

122. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). - 4-е вид., змін. і доп. - Львів: Світ, 1992. - 712 с.

123. Кубанин М. Махновщина. Крестьянское движение в степной Украине в годы гражданской войны. - Л.: Прибой, б.г. - 228 с.

124. Кузьма О. Листопадневі дні 1918 р. - Львів, 1931.

125. Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України. - К.: Держполітвидав, 1953. - 104 с.

126. Кучабський В. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. - Чікаго, 1969. - 663 с.

127. Левицький К. Великий зрив. - Львів: Червона Калина, 1931. - 48 с.

128. Левицький О. Галицька Армія на Великій Україні (Спомини з часу від липня до грудня 1919). - Відень: Українські мемуари, 1921. - 194 с.

129. Ленау М. Деникинское подполье в Николаеве в 1919 г. // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

130. Ленін В.І. Лист М.І.Лацісу від 4 черв. 1919 р. // Повне зібр. творів. - Т.50.

131. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. - Львів: Олір, 1995. - 361 с.

132. Лихолат А.В. Разгром буржуазно-националистической директории на Украине. - К.: Госполитиздат, 1949. - 216 с.

133. Лихолат А.В. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917-1922 гг.). - М.: Госполитиздат, 1954. - 620 с.

134. Ллойд Джордж Д. Правда о мирных переговорах: В 2 т. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. - Т.1. - 655 с.

135. Лозенко Л. Українські військові архіви. Відібрана спадщина // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

136. Лотоцький О. В Царгороді. - Варшава, 1939. (Праці / Укр. науковий ін-т; Т.40: Сер. мемуарів; Кн.5). - 176 с.

137. Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори 1918 р. - К.: НАН України, 1994. - 40 с.

138. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр.: У 2 т. - Прага: Пробоєм, 1942. - Т.1. Центральна Рада - гетьманщина, директорія. - 212 с.; Т.2. Кам'янецька доба - зимовий похід. - 232 с.

139. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1971. - 251 с.

140. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Основа, 1990. - 345 с.

141. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. - К.: Либідь, 1997. - 464 с.

142. Материалы о деятельности иностранных разведок // Бюллетень НКВД СССР. - 1940. - № 1-2, 4.

143. Махно Н. Воспоминания: В 3 кн. - К.: Украина, 1991 (Репринтное воспроизведение изданий 1929, 1936, 1937 гг.). - Кн.1. - 215 с.; Кн.2. - 163 с.; Кн.3. - 184 с.

144. Меленевский М., Скоропис А. Что же такое "Союз Освобождения Украины"? - Стокгольм, 1917. - 80 с.

145. Мечник С. Від оприччини до КГБ духовність московського імперіялізму. - Мюнхен: Українське видавництво, 1981. - 332 с.

146. Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3 т. - К.: Генеза, 1997. - Т.1 (1917-1925). - 504 с.

147. Михайленко П. Українська Державна варта // Іменем закону. - 1993. - № 51.

148. Мишуга Л. Похід українського війська на Київ (серпень 1919 р.). - Відень: Укр. прапор, 1920. - 27 с.

149. Мірчук П. Україно-московська війна (1917-1919). - Торонто: Ліга Визволення України, 1957. - 80 с.

150. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1922 рр. (Про що "історія мовчить"): У 2 т. - Торонто: Гомін України, 1970. - Т.1. - 568 с.; Торонто: Basilian Press, 1973. - Т.2. - 670 с.

151. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К.: Укр. письменник, 1993. - 413 с.

152. На защите революции. Из истории Всеукраинской ЧК. 1917-1922 гг.: Сб. док. и материалов. - К.: Политиздат Украины, 1971. - 392 с.

153. Никитинский М., Софинов Н. Немецкий шпионаж в России во время войны 1914-1918 гг. - М.: Госполитиздат, 1942. - 48 с.

154. Омелянович-Павленко М. Зимовий похід // За державність. - Зб. 1-2.

155. Омелянович-Павленко М. На Україні 1917-1918. Спомини. - Прага: Стилус, 1935. - 119 с.

156. Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії за перших шість місяців своєї діяльності (січень-липень 1919 р.) // Календар-альманах "Відродження" на 1956 рік. - Буенос Айрес, б.р. - С.29-52.

156а. Оппоков В. Лев Задов: смерть от бескорыстия. - Петрозаводск: Руди-Барс, 1994. - 288 с.

ДО ЗМІСТУ