157. Оскілко В. Між двома світами. - Рівне: УНП, 1924. - Ч.1.

158. Останній гетьман: Ювілейний збірник пам'яті Павла Скоропадського (1873-1945). - К.: Академпрес, 1993. - 398 с.

159. Отчет Центральной Украинской Чрезвычайной комиссии за 1920. - Харьков, 1921 (у фондах Державного архіву СБУ).

160. Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 5-12 июля 1918: Протоколы. - К.: Политиздат Украины, 1988. - 258 с.

161. Петлюра С. "Табор" // Військо України. - 1993. - №6.

162. Петрів В. Спомини з часів української революції (1917-1921): У 4 ч. - Львів: Червона Калина, 1927-1931.

163. Плющ В. Боротьба за українську державу під совєтською владою: Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 роках, розгром української еліти і українського селянства. - Лондон: Укр. видавнича спілка, 1973. - 125 с.

164. Покальчук О. Вони були першими // Військо України. - 1993. - № 6.

165. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К.: Либідь, 1995. Т. 2: Від середини XYII ст. до 1923 р. - 608 с.

166. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Либідь, 1993. - 191 с.

167. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: В 2 т. - М.: Отечество, 1991. - Т.1. Деникин. Юденич. Врангель и др. - 512 с.

168. Революция на Украине по мемурам белых. - М.; Л.: Госиздат, 1930. - 435 с.

169. Резанов А.С. Немецкое шпионство. - Пг.: Типография А.М.Меркушева, 1915. - 336 с.

170. Ремболович І. Рейд 1921 року // За державність. - Зб. 3.

171. Роєнко В. Україна або смерть. - К.: Дана, 1997. - 256 с.

172. Ронге М. Разведка и контрразведка. - К.: СИНТО, 1993. - 240 с.

173. Роуан Р. Очерки секретной службы: Из истории разведки. - Спб.: Логос, 1992. - 392 с.

174. Р.С. Окремий стрілецький запорозький курінь // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.12.

175. Рубинштейн Е. В деникинском и польском подполье // Летопись революции. - 1926. - № 5.

176. Савченко-Більський. Старший ляйтенант фльоти Михайло Білинський (посмертна згадка) // За державність. - Зб. 3.

177. Савченко В. Нарис боротьби війська УНР на Лівобережжі наприкінці 1918 та на початку 1919 рр. // За державність. - Зб. 6.

178. Самійленко І.М. Перший етап Державного Центру УНР в екзилі (1920-1948 рр.) // Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі. - С.64-74.

179. Сварник Г. Архів Дмитра Донцова // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

180. Світ І. Україно-японські взаємини. 1903-1945: Іст. огляд і спостереження. - Нью-Йорк: Укр. іст. т-во, 1972. - 371 с.

181. Сводка № 1 агентурных сведений об организации шпионажа в Австрии против России. - Б.м., 1915.

182. Сейдаметов Д., Шляпников Н. Германо-австрийская разведка в царской России. - М.: Госвоениздат, 1939. - 69 с.

183. Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 р. (Паризька мирна конференція і антирадянська інтервенція на Україні). - К.: АН УРСР, 1962. - 440 с.

184. Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика США щодо України в 1917-1918 рр. - К.: АН УРСР, 1957. - 360 с.

185. Симон Петлюра та українська національна революція: Зб. праць Другого конкурсу петлюрознавців в Україні. - К.: Рада, 1995. - 368 с.

186. Сідак В. З історії військового аташату Директорії УНР // З архівів ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ. - 1994. - № 1. - С.38-42.

187. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана: Нарис. - К.: Ін-т СБУ, 1995. - 50 с.

188. Сідак В. На варті військової таємниці // Розбудова держави. - 1994. - № 1.- С.24-28.

189. Сідак В. "Очі і вуха" Армії УНР. Деякі фрагменти про створення і діяльність військової розвідки Директорії УНР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1995. - № 1-2. - С.281-290.

190. Сідак В. Повстансько-Партизанський Штаб Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.). - К.: Ін-т СБУ; Ін-т історії України НАН України, 1995. - 66 с.

191. Сідак В.С. Діяльність спецслужб Австро-Угорщини й Німеччини на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. - 1997. - № 6. - С.45-58.

192. Сідак В.С. Особливості воєнно-політичної та оперативної обстановки в УНР (1919-1920 рр.). - К.: Вид-во Академії СБУ, 1998. - 34 с.

193. Сідак В.С. Повстансько-підпільний рух на захист УНР у 1919-1920 рр. // Academia (на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка): Історичні дослідження. - Кам'янець-Подільський, 1997. - С.156-161.

194. Сідак В.С. Розвідка та контррозвідка Української Держави. 1917-1920 рр. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради): Матеріали наукової конференції, 20 берез. 1997 р.: У 2 ч. - К.: Ін-т історії України, 1997. - Ч.1. - С.121-135.

195. Сідак В., Сирота А. Так зароджувалися спецслужби // Військо України. -1994. - № 1. - С.36-40.

196. Сідак В.С. Спецслужби України часів національної революції 1917-1920 рр.: Навч. посібник. - К.: Ін-т підготовки кадрів СБУ, 1994. - 185 с.

197. Сідак В.С. Спецслужби України часів Національної революції 1917-1920 рр. // Сідак В.С., Степанков В.С. З історії української розвідки та контррозвідки: Нариси. - К.: Ін-т СБУ, 1994. - C.85-201.

198. Сідак В.С. Українські землі кінця ХІХ - початку ХХ ст. - арена таємної боротьби провідних європейських країн (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб). - К.: Вид-во Академії СБУ, 1997. - 39 с.

199. Скоропадський П. Спомини. - К.: Україна, 1992. - 112 с.

200. Слащов Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. Я.А.Слащов-Крымский. - М.: Наука, 1990. - 267 с.

201. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. - К.: Т-во "Знання" України, 1993. - 191 с.

202. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. - Харьков: Издание Секретариата ЦК КПУ, 1920. - Т.1. - 640 с.; 1921 - Т.2. - 820 с.

203. Советская военная контрразведка: Сб. док. - М., 1978. - Вып.1 (1918-1922 гг.). - 516 с.

204. Софинов П.Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917-1922 гг.). - М.: Госполитиздат, 1960. - 248 с.

205. Срібняк І. Військова діяльність уряду УНР в екзилі (1921-1923 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. - К., 1995.

206. Стахів М. Західня Україна: У 5 т. - Скрентон: Вид-во Укр. Робітн. Союзу, 1958-1960.

207. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: У 7 т. - Торонто: Укр. Науково-історична бібліотека в Скрентоні, 1963-1965.

208. Стефанів З. Українські збройні сили 1917-1921 рр.: У 2 ч. - Мюнхен: Укр. комбатант, 1947. - Ч.1. Доба Центральної Ради й Гетьманату. - 118 с.

209. Стрілець. - 1919-1920.

210. Стрілецька Думка. - 1919.

211. Стрілецький Шлях. - 1919.

212. Субтельний О. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.

213. Судоплатов П. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. - М.: ТОО "Гея", 1996. - 509 с.

214. Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной интервенции на Украине (1918-1920). - М.: Наука, 1960. - 455 с.

215. Сушко Р. Хто вбив полковника Отмарштайна? - Прага, 1933. - 74 с.

216. Табачник Д., Вєдєнєєв Д. Репрезентанти Війська Українського // Військо України. - 1993. - № 2-3.

217. Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. - К.: Тиражувальний центр УРП, 1995. - Ч.1, біографічно-довідкова. - 258 с.

218. Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році. - Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1969. - 284 с.

219. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західно-Українська Народна Республіка. - Коломия: Світ, 1993.

220. Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. - Харків: Держвидав України, 1924. - 101 с.

221. Тютюнник Ю. Із спостережень і вражень // Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців.

222. Удовиченко О. Від Дністра до лінії перемир'я і відворот за Збруч // За державність. - Зб. 6.

223. Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій українських збройних сил 1917-1921. - Вінніпег: Вид. Д.Микитюка, 1954. - 176 с.

224. Удовиченко О. Форсування Дністра під Городницею 14 вересня 1920 р. // За державність. - Зб. 4.

225. Українська Галицька Армія. У 40-річчя її участи у визвольних змаганнях (матеріяли до історії): У 3 т. - Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1958. - Т.1. - 673 с.; 1960. - Т.2. - 383 с.

226. Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). Українська революція (1917-1919). Діяльність партії С.-С. в зв'язку з політичними подіями на Україні за час 1901-1919. Ідеологія, програма і статут партії. - Відень; К., 1920. - 88 с.

227. Українська РСР в період громадянської війни. 1917-1920: У 3 т. - К.: Політвидав України, 1967-1970.

228. Українська Ставка. - 1919-1920.

229. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. - К.: Наукова думка, 1996. - Т.1. 4 березня - 9 грудня 1917 р. - 558 с.; 1997. - Т. 2. 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. - 421 с.

230. Феденко П. Український рух у 20 столітті. - Лондон: Наше слово, 1959. - 267 с.

231. Фомин Ф. Записки старого чекиста. - М.: Госполитиздат, 1962. - 205 с.

232. Хто є хто: Політичні портрети. - К.: Радянська Україна, 1991. - 120 с.

233. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

234. Центральний державний історичний архів України у м.Києві.

235. Центральний державний історичний архів України у м.Львові.

ДО ЗМІСТУ