СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрієвський В. З минулого: У 2 т.. - Берлін: Укр. слово, 1923. - Т.2. Від Гетьмана до Директорії. - 310 с.

2. Антисоветская интервенция и ее крах. 1917-1922. - М.: Политиздат, 1987. - 208 с.

3. Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне: В 4 т. - М.: Госиздат-Госвоениздат, 1924-1933.

4. Аршинов П. История махновского движения (1918-1921 гг.). - Берлин: Изд-во "Группы русских анархистов в Германии", 1923. - 258 с.

5. Ауссем В.К. К истории повстанчества на Украине // Летопись революции. - 1926. - № 5.

6. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. - К.: Україна, 1992. - 96 с.

7. Белое дело: Избр. произведения: В 16 кн. - М.: Голос, 1993.

8. Бібліотека Народова у Варшаві.

9. Біденко Й. Лист редактору журналу "Україна" в Парижі І.Борщаку щодо М.Чоботаріва від 13.09.1956 р. // Особистий архів професора А.Жуковського.

10. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. - К.: Либідь-Військо України, 1994.

11. Биншток М. Николаевское подполье // Летопись революции. -1926.- № 3-4.

12. Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. - М.: Воениздат, 1958. - 358 с.

13. Бородиєвич Є. В чотирикутнику смерті (причинки до трагедії УГА на Великій Україні). - Львів: Нове життя, 1921. - 86 с.

14. Борьба с преступностью в Украинской ССР: В 2 т. - К.: ВШ МООП УССР, 1966. - Т.1. (1917-1925). - 454 с.; 1967. - Т.2 (1926-1967). - 952 с.

15. Брайко П.Е., Старинов И.Г. Партизанская война. - М.: Войсковая часть 64510, 1983. - Ч.1. Основы организации партизанской войны. - 335 с.

16. Брилинський М. Хресний вогонь (воєнні нариси). - Львів: Червона Калина, 1929. - 148 с.

17. Бурнашов Г. Генерал-хорунжий Юрій Тютюнник. Чекістська "Справа № 39". - Івано-Франківськ: Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, 1996. - 71 с.

18. Бычков Л. ВЧК в годы гражданской войны. - М.: Госвоениздат, 1940. - 77 с.

19. Ващенко П. До рейду 1921 р. // За державність. Зб. 3.

20. Велика історія України: У 2 т. - К.: Глобус, 1993. - Т.1. - 352 с.; Т.2. - 400 с.

21. Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1997. - 344 с.

22. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. - К.: Наукова думка, 1995. - 685 с.

23. Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - К.: Наукова думка, 1991. - 368 с.

24. Вєдєнєєв Д. З досвіду побудови дипломатичної служби України // Розбудова держави. - 1993. - № 3.

25. Вєдєнєєв Д. З історії розвідки і військової дипломатії України // Розбудова держави. -1993. - № 9.

26. Вєдєнєєв Д. Крила волі // Військо України. - 1995. - № 5-6.

27. Вєдєнєєв Д. Листування між українськими та французькими масонами... // Розбудова держави. - 1996. - № 5.

28. Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. - К.: Політвидав України, - 1990. - Ч.3. - 542 с.

29. Вислоцький І. Розвідча служба // Українська Галицька Армія... Т.1. - С.354-359.

30. Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини 1919-1923 рр. Військова розвідка НКГА. - Б.м., 1934. - 56 с.

31. Вісник Генерального секретаріату УЦР. - 1917-1918.

32. Вісник державних законів для всіх земель УНР. - 1919-1920.

33. Вісник державних законів Західної області УНР. - 1919.

34. Вісник Державного Секретаріату Військових Справ. - Станіславів, 1918-1919.

35. Вісник Народного Міністерства Внутрішніх Справ УНР. - 1919-1920.

36. Вісник Українського Військового Генерального Комітету. - 1917.

37. Волков Ф.Д. Крах английской политики интервенции и дипломатической изоляции Советского государства. - М.: Госполитиздат, 1954. - 400 с.

38. Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. - М.: Мысль, 1980. - 462 с.

39. Галаган М. З моїх споминів: 20-ті роки до світової війни: У 3 ч. - Львів: Червона Калина, 1930. - Ч.1. - 202 с.

40. Ганжа О. "При применении расстрелов бить на психику неторопливым приготовлением к жеребьевке" // Віче. - 1994. - № 1.

41. Гладков Т.К. Медведев. - М.: Молодая гвардия, 1985. - 304 с.

42. Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2 кн. - М.: Политиздат, 1986. - Кн.1. - 333 с.; Кн.2. - 397 с.

43. Голіченко В. Вартові революції: Короткий нарис з історії чекістських органів України від часу їх утворення до 1922 р. - К.: Політвидав України, 1966. - 163 с.

44. Голос Киева. - 1918.

45. Гражданская война и иностранная интервенция в СССР: Энцикл. - М.; Л.: Сов. энциклопедия, 1987. - 720 с.

46. Гражданская война на Украине. 1918-1920: Сб. док. и материалов: В 3 т. - К.: Наукова думка, 1967. - Т.1. - 875 с.; Т.2. - 918 с.; Т.3. - 910 с.

47. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во "Знання" України, 1991. - 240 с.

48. Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр. - Львів: Українські технології, 1997. - 67 с.

49. Гуковський О. Французька інтервенція на Україні. - Харків: Пролетарій, 1929. - 63 с.

50. Гулыга А., Геронимус А. Крах антисоветской интервенции США (1918-1920 гг.). - М.: Госполитиздат, 1952. - 192 с.

51. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. - К.: Либідь, 1993. - 288 с.

51а.Герасименко Н.В. Батько Махно. - М.; Ленинград: Госиздат, 1928. - 2-е изд. - 127 с.

52. Дело членов ЦК УПСР: Стеногр. отчет. - Харьков: Изд-во ЦК КП(б)У, 1921. - 429 с.

53. Деникин А.И. Очерки русской смуты. - М.: Мысль, 1991. - 207 с.

54. Державний архів Служби безпеки України.

55. Державний вісник. - 1918. № 10, 11, 37, 38.

56. Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли. - Філядельфія; Київ; Вашінгтон: Фундація ім. С.Петлюри; Веселка; Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. - 494 с.

57. Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопед. словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 832 с.

58. Дзвін. - 1919-1920.

59. Доклад о деятельности Николаевского подпольного комитета // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

60. Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 г. - М.: Госполитиздат, 1942. - 240 с.

61. Дорошенко В. У відповідь напасникам: Дві статті з приводу різних "ревеляцій" про Союз Визволення України. - Відень: Вид-во СВУ, 1917. - 30 с.

62. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923: У 2 т. - Ужгород: Друкарня "Свобода", 1932. - Т.1. Доба Центральної Ради. - 437 с.; 1930. - Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 року. - 424 с.

63. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє - минуле. - Мюнхен, 1969. - 542 с.

64. Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919-6.Y.1920). - Варшава, 1932. - 240 с.

65. Дукельський С. НК-ДПУ // Український історичний журнал. - 1991. - № 1-4.

66. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. - Харків: Держвидав України, 1928. - 71 с.

67. Енциклопедія українознавства. - К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, 1995. - Репринтне відтворення вид. 1949 р. - Т.2. Загальна частина. С.369-800.

68. Енциклопедія українознавства: У 2 т. - Париж; Нью-Йорк, 1970. - Т.2/6. - С.2001-2400.

69. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. - М.: ABF, 1996. - 336 с.

70. Жертвы репрессий / Ю.С.Шемшученко, А.Н.Мироненко, В.И.Пристайко и др. - К.: Юринформ, 1993. - 275 с.

71. Загородских Ф.С. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. - Симферополь: Крымгиз, 1940. - 133 с.

72. За державність: Матеріяли до історії Війська Українського. - Каліш: Українське воєнно-історичне товариство, 1932. - Зб. 1-6.

73. Заставенко Г. Крах німецької інтервенції на Україні в 1918 році. - К.: Держполітвидав УРСР, 1959. - 154 с.

74. Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України. - Харків: Видання Народного Комісаріату УСРР, 1921. - Т. 1. - 660 с.

75. Звонарев К.К. Агентурная разведка: В 2 т. - М.: Главное управление штаба Раб.-кр. Кр. Армии, 1929. - Т.1. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. - 215 с.; 1931. - Т.2. Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. - 163 с.

76. Зелик Р. Дещо про літунство УГА // Український скиталець. - 1921. - № 13.

77. Зоренко Д. На партизанці // За державність. Зб. 3.

ДО ЗМІСТУ